Tự sự của một nông tăng hơn 90 tuổi sống an lạc giữa đời

Tự sự của một nông tăng hơn 90 tuổi sống an lạc giữa đời

08.12.2022 - Quảng Đạo ghi/Báo Giác Ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, sinh năm 1931, thọ giới Tỷ-kheo năm 1951, từng được suy cử nhi...

Chi Tiết

Tự sự của một nông tăng hơn 90 tuổi sống an lạc giữa đời

08.12.2022 - Quảng Đạo ghi/Báo Giác Ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, sinh năm 1931, thọ giới Tỷ-kheo năm 1951, từng được suy cử nhi...

Chi Tiết