Tự sự của một nông tăng hơn 90 tuổi sống an lạc giữa đời

Đại hội Phật Giáo

Tự sự của một nông tăng hơn 90 tuổi sống an lạc giữa đời

08.12.2022 - Quảng Đạo ghi/Báo Giác Ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Thủy, sinh năm 1931, thọ giới Tỷ-kheo năm 1951, từng được suy cử nhi...